این یک میلیون کاربر ، بیش از حد عشق سامی هستن چون با این همه دست گلی که سامسونگ به آب داده ادم عاقل سمت سامسونگ نمیره